1778 Breakfast con Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Reichlin , Giuseppe Ragusa London 21 -9-11